Bernaylafem İletişim ve Marka Danışmanlığı Ltd. Şti. (Bundan böyle “Bernaylafem” olarak anılacaktır); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca, Bernaylafem’e ait www.bernaylafem.com uzantılı internet sitesi adresi aracılığıyla iletilen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, dayandığı hukuki sebepler, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınız konularında sizleri işbu aydınlatma metni ile bilgilendirmektedir.

Veri sahibi (ilgili kişi), işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca Bernaylafem; www.bernaylafem.com uzantılı internet sitesindeki kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatını haizdir.

Kapsam ve Temel İlkeler

Kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinde yazılı hukuki sebeplere dayanarak, işbu aydınlatma metni ile belirtilen amaçlar ile kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince ve işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya ilgili kişinin talebi doğrultusunda, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Bernaylafem tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin;

 • hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı,
 • sınırlı ve ölçülü olarak,

ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özenle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Bernaylafem tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel Veriler

Bernaylafem tarafından; internet sitesinde sunulan hizmet kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri detayları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

 • Kimlik Verileri (Ad-soyad bilgisi)
 • İletişim Verileri (E-posta adresi bilgisi)
 • İşlem Güvenliği Verileri (İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri)
 • Pazarlama Verileri (Çerez kayıtları vb.)
 • Diğer Veriler (Soru ve yorumlar)

 

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Yukarıda yazılı kişisel veriler; veri sahibi tarafından, www.bernaylafem.com uzantılı internet sitesine bilgi girişi yapılması yoluyla toplanmaktadır. Bernaylafem olarak internet sitemizde; kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ışığında işlemekteyiz.

https://bernaylafem.com/bizimle-tanisin/ uzantılı “Bizimle Tanışın” bölümündeki kişisel veri toplama alanının altında bulunan butona tıklanması vasıtasıyla açık rızanız temin edilecektir. Açık rızanızın temini ile birlikte Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; Kanun’un izin verdiği çerçevede ve aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 1. Bernaylafem tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 2. Bernaylafem tarafından ticari sırların korunması ve veri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 3. Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi,
 4. İletişim ve marka danışmanlığı planlamalarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 5. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 6. İletişim faaliyetlerinin ifası,
 7. Bernaylafem’e iletilen öneri, istek ve yorumların değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Bernaylafem ile paylaştığınız kişisel veriler, bu yönde bir talebiniz bulunması hali hariç olmak üzere; üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Ayrıca; talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç) ve e) bendi uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bernaylafem ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup, bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Bernaylafem’e ileten tarafa aittir.

Kişisel verilerin korunması kapsamındaki taleplerinizi; “Vali Konağı Cad. Sağlık Apt. No: 25/2 Kat: 1 Nişantaşı Şişli/İstanbul adresine posta veya info@bernaylafem.com uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Bernaylafem’e iletme imkanınız bulunmaktadır.

Başvuruya müteakip Bernaylafem; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Bernaylafem’in 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Bernaylafem’e; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.